Akcjonariat i wyniki finansowe

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w ogólnej liczbie akcji (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Data zmiany
PlayWay SA 1 275 000 47,81% 1 275 000 47,81% 2018-05-17
Goczoł Andrzej* 280 000 10,50% 280 000 10,50% 2018-05-17
Capeman Investments Limited 225 000 8,44% 225 000 8,44% 2019-02-20
Dąbrowski Jarosław 194 000 7,27% 194 000 7,27% 2018-05-17
Pozostali** 693 000 25,98% 693 000 25,98% 2022-05-30
Suma 2 667 000 100% 2 667 000 100%

 

* wraz ze spółką Arezzo Capital sp. z o.o.
** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent

 

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)

* wraz ze spółką Arezzo Capital sp. z o.o.

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

 

Struktura przychodów

Struktura rodzajowa przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2020-2023 (w zł) jest następująca:

 

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży produktów 2523781,9 2402515,66 3 027 992,20 1 222 019,57
Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
-10880,83 550239,05 1 019 576,44 20 825,46
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2512901,07 2952754,71 4 047 568,64 1 242 845,03

 

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe Emitenta w latach 2020-2022 (w zł) są następujące:

 

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży 2 512 901,07 2 952 754,71 4 047 468,64 1 242 845,03
Zysk ze sprzedaży 95 909,19 -251 336,39 -71 831,08 -372 998,41
Amortyzacja 34 563,25 21 677,87 7 398,05 4 696,96
EBIT -898 944,18 -1 033 488,82 -398 812,05 -1 219 073,03
Zysk netto 287 765,64 -738 200,40 -589 972,03 -1 195 962,68
Aktywa trwałe 358 610,30 462 823,35 114 312,38 85 581,57
Aktywa obrotowe 7 148 662,35 6 539 603,23 6 440 085,25 5 050 484,68
Zapasy 4 547 879,33 4 318 609,95 5 105 912,64 4 197 231,70
Należności krótkoterminowe 1 179 530,62 1 084 593,65 540 176,38 198 201,06
Środki pieniężne 1 414 864,65 907 801,34 487 275,38 134 337,50
Kapitał własny 7 457 746,50 6 719 546,10 6 129 574,07 4 933 611,39
Zobowiązania i rezerwy 49 526,15 282 880,48 424 823,56 613 410,00
Zobowiązania krótkoterminowe 49 526,15 282 880,48 424 823,56 202 454,86
Suma bilansowa 7 507 272,65 7 002 426,58 6 554 397,63 5 136 066,25