Kalendarium

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024, zgodnie z którym:

– raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 13 marca 2024 r.,
– raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 9 maja 2024 r.,
– raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 8 sierpnia 2024 r.,
– raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 12 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.